Menü Bezárás

Parkolási Szabályzat

Parkolási Szabályzat

1. Köszönjük, hogy minket választott. A jelen Parkolási Szabályzat célja, hogy meghatározza a parkolás általános feltételeit – a parkoló üzemeltetője és a parkolót igénybe vevő ügyfelek kölcsönös érdekeire figyelemmel. A parkoló területére történő belépéssel a felek között szerződés jön létre a gépjármű beállására alkalmas hely meghatározott ideig, díj ellenében történő igénybevételére, amelynek általános szerződési feltételekként elválaszthatatlan részét képezi a jelen Parkolási Szabályzat.

2. A Parkolási Szabályzat hatálya kiterjed a gépjármű tulajdonosára, üzembentartójára, valamint utasaira is.

3. A parkoló üzemeltetője köteles az ügyfél gépjárművének beállására alkalmas helyet – a foglalásnak megfelelően a beállóban vagy a külső beállóban – biztosítani. Az ügyfél jogosult a parkolóhelyet a meghatározott ideig igénybe venni és ezért a külön feltüntetettek szerinti díjat tartozik fizetni és a parkoló biztonságos használata érdekében a Parkolási Szabályzatban foglaltakat betartani.

4. Az ügyfél a parkolóhelyet a foglalásának megfelelően – egyébként pedig szabad hely esetén – a beállóban vagy a parkoló külső beállójában veheti igénybe. Foglalás esetén a parkoló üzemeltetője visszaigazolást küld a foglalásról. A foglalásra tekintettel a parkoló üzemeltetője vállalja, hogy a meghatározott beállót a kívánt időtartamra a foglalónak a foglalás időpontjában meghatározott áron fenntartja. Az ügyfél a foglalását a beérkezést megelőző napig bármikor visszamondhatja. Az ügyfél az alaptalan foglalással szándékosan okozott kárt köteles a parkoló üzemeletetőjének megtéríteni, de mentesül a felelősség alól, ha a kár elháríthatatlan külső ok miatt következett be, amelyért az ügyfél nem felelős.

5. A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek a jelen Parkolási Szabályzatban foglalt eltérésekkel, az ügyfél a parkoló területére történő belépéstől kezdve köteles gépjárművét ennek megfelelően üzemeltetni. A parkoló területén a megengedett legnagyobb sebesség 15 km/h. Az ügyfél köteles különös figyelmet fordítani arra, hogy a parkolóban és az ott tárolt gépjárművekben kárt ne okozzon – a parkoló üzemeltetője valamely ügyfél által más személyek vagyontárgyaiban okozott kárért felelősséget nem vállal.

6. A parkolóhelyre történő beállást a parkoló személyzete irányítja és szükség esetén segíti. Az ügyfél köteles a parkolóhelyre való beállás során tekintettel lenni arra, hogy más gépjárművek beállását ne akadályozza, különösen a be- és kiszállásra, a csomagok mozgatására, illetve a parkoló területének elhagyására. Az ügyfél köteles a gépjárművet a parkolóban bezárt állapotban tartani és a kulcsokat magával vinni. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az üzemeltető kulcsokat és okmányokat nem vesz át és ezért a kulcsok hiányában a gépjárművek bármely okból történő mozgatására sem kerülhet sor. A felek a felelősség terjedelmét és a parkolási díjat is e körülmények figyelembe vételével fogadják el. Kulcsok és más ingóságok megőrzésére kivételesen, erre irányuló külön megállapodás alapján kerülhet sor.

7. Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatait az üzemeltető a szolgáltatáshoz és az azonosításhoz szükséges mértékben és céllal kezelje. Az üzemeltető az adatokat harmadik személyeknek kiadni nem jogosult. Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a parkoló biztonságának megőrzése érdekében az üzemeltető kamerás biztonsági rendszert működtessen és ezzel kapcsolatban felvételeket készítsen, illetve tároljon. A felvételeket az üzemeltető 20 napig tárolja, és bármely ügyfél kérésére a parkolása időtartama alatt készült felvételeket megmutatja.

8. Az üzemeltető az ügyfél adatainak rögzítése után parkolási kártyát ad át, amelyet az ügyfél köteles a távozásig megőrizni. Az üzemeltető jogosult a parkolási kártyával rendelkező személyt a gépjármű tulajdonosának, illetve azzal rendelkezni jogosult személynek tekinteni. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a parkolási kártyával rendelkező személy – átvételi nyilatkozat ellenében – a gépjárművel a parkolót elhagyhatja. Az üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha az ügyféltől a gépjármű kulcsa és a parkolási kártya is más személy birtokába kerül, és így a harmadik személynek lehetősége nyílik a gépjárművel való távozásra. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az üzemeltető nem jogosult senkit sem a személyazonosság igazolására kötelezni.

9. Az üzemeltető vállalja, hogy a csomagoknak a transzferbuszba történő átrakodásának befejeztétől az ügyfelet és utasait ingyenesen a megjelölt repülőtéri terminálig elszállítja. Az üzemeltető vállalja, hogy a repülőtérre történő visszaérkezés előzetesen megjelölt időpontjában az ügyfelet és utasait a transzferbusszal a parkolóba visszaszállítja. A transzferszolgáltatás a parkolót igénybevevő ügyfelek és utasaik számára ingyenes. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a forgalom okozta késedelmekért és más, előre nem látható, elháríthatatlan külső körülményekkel összefüggésben felmerült hátrányokért.

10. Az ügyfél köteles a gépjárműre vonatkozóan megfelelő biztosítással rendelkezni a parkolás ideje alatt. Az üzemeltető a gépjárművet, annak felszereltségét, tartozékait, illetve az abban tárolt ingóságokat nem veszi át, ezért azokért és az azokban keletkező károkért felelősséget nem vállal. A felek a parkolási díjat is ennek megfelelően fogadják el. Az üzemeltető az időjárás által okozott, illetve természeti károkért felelősséget nem vállal.

11. Az ügyfél köteles legkésőbb a távozáskor a parkolóban ténylegesen eltöltött időtartam szerinti parkolási díjat egy összegben, készpénzben megfizetni. A felek rögzítik, hogy a díj maradéktalan meg nem fizetése esetén az üzemeltetőt jogszabályban biztosított visszatartási jog illeti meg a gépjármű felett. Az ügyfél köteles a parkolási díjat minden megkezdett nap után megfizetni, de a 22:00 utáni beállás esetén a díjfizetésre csak a következő naptól köteles.

12. Az itt nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.